11 Ocak 2014 Cumartesi

BİRDEN FAZLA TABLO İLE İŞLEMLER


Aynı tip bilgilere sahip olamayan tablolarda ilişkilendirilmesi için ortak alan gerekmektedir.Şayet tablolar arasında ortak alan yok ise başka tabloları geçiş tablosu olarak kullanıp iki tablo arasında ilişkilendrme yapılabilinir.

Kullanım Şekli :

select tablox değişkenleri,tabloy değişkenleri,
from tablo1,tablo2,
where kısıtlar

********

select urun.kod,urun.urun_adi,urun.model_no,
uretim.uretim_sayisi,uretim,maliyeti
from urun,uretim
where urun.kod=uretim.kod

********


MATEMATİKSEL İŞLEMLER

 Çarpma :    *
Bölme :        /
Toplama :   +
Çıkarma :    -


*******
select kod,uretim_adedi,maliyeti*1,25,kar_yuzdesi
from uretim

*******


******2

select kod,uretim_adedi,maliyeti,kar_yuzdesi,
fiyat=maliyeti+maliyeti*kar_yuzdesi/100
from uretim

*********

VERİLERİN SIRALANMASI

Bir tablo içerindeki verilerin tanımlanan alan yada alanlara göre sıralı bir şekilde raporlanabilir.Bu sıralama küçükten büyüğe doğru yada büyükten küçüğe doğru olabilir.Tablo içerinde farklı sıralamalarda söz konusu olabilir.

Dikkat edilmesi gereken; ilk verilerin alanın sıralamada esas alınacagı bilinmelidir.


ORDER BY alan_adı ASC / DESC : 

Daha önce den tanımlanmış alanların istenilen bilgiye göre sıralı bir şekilde rapor edilme işlemidir.


ASC : Küçükten Büyüğe
DESC : Büyükten Küçüğe

Eğer alan adı sorgulamanın sonun da bir sıralama verilmez ise sıralama küçükten büyüğe göre yapılacaktır.

*****
select * from calisan
ORDER BY maas ASC
 

YADA

select * from calisan
ORDER BY maas

*****


GROUP BY

Verilen Gruplandırılması :

GROUP BY Komutu :Verilerin gruplandırılması için kullanılır.

Kullanım Şekli : GROUP BY alan_adı


****

 select bolum,max(maas) from calisanlar group by bolum

*********

HAVING Komutu :

Gruplandırılmış verilerin fonksiyonlara göre kısıtlandırılması için kullanılır.

Kullanım Şekli :

---------
-------
-------
GROUP BY alan_adı
HAVING kısıtlayıcı fonksiyona ilişkin şartlar


*****

select bolum,max(maas) from calısan
group by bolum
having avg(maas)<5000 nbsp="">

*****

2 Ocak 2014 Perşembe

İÇ İÇE SELECT KULLANIMI


Bir ya da birden fazla tablo içerisinden istenilen bilgiye ulaşmak ya da koşulları sağlayan bilgiye ulaşmak bazı şartlar da tek işaretlemelerle olmamaktadır.Bu durumlarda iç içe SELECT komutu kullanılmaktadır.

IN OPERATÖRÜ : 

Belirli şartlara uygun verileri başka bir veri türüyle karşılaştırmayı sağlayan komuttur.WHERE komutuyla işleme alınırlar.***

Select * from uretim where maliyet in (select min(maliyet)
from uretim)

***

SQL - TABLO İŞLEMLERİ

TABLO OLUŞTURMA

CREATE TABLE tablo_adı (değişkenler ve tipi )

veri tabanı içerisinde oluşturulan kümeleştirilmiş topluluklara tablo denilir.Tablolar veri tabanın da CREATE TABLE komutuyla yerleştirilmektedir.


**

CREATE TABLE   personel(sicil_no int,ad_soyad varchar(20),maas double,unvan int)

***

VERİ EKLEME


Bir tabloya veri girişi ya da veri eklemek için INSERT INTO kullanılır..


***

INSERT INTO tablo_adı (değişkenler) VALUES (değerler)

***

şeklinde kullanılır..
VERİ SİLME  

Tablodaki bütün kayıtların silinmesini sağlar.

DELETE FROM tablo_adı

***

DELETE FROM bilgiler

DELETE FROM personel WHERE sicil_no=101

DELETE FROM personel WHERE unvan=4


***VERİ GÜNCELLEME 


Tablo içindeki veri güncelleme ve değiştirme için kullanılır.

UPDATE tablo_adı SET alan_adı=yeni_değeri
WHERE alanı belirleyen şart


şeklinde kullanılır.

***

UPDATE personel SET maas=4500
WHERE sicil_no=101


***


İŞLEM ALANI BELİRLEME

Kullanım Şekli:
SELECT alan_adları FROM tablo_adı

***
SELECT *from personel

***


WHERE 


Belirtilen kısıtlayıcı şartlara uygun verilerin listelenmesinde kullanılır.

OR,AND ,NOT gibi bağlaçlar kullanılır.


Kullanım Şekli :
WHERE şart (OR ya da AND ) şart


***

SELECT * FROM uretim
WHERE maliyet>200 and kar_yuzde<25 p="">
***

FONKSİYONLAR 

MAX(),MIN(),SUM(),AVG() ve COUNT()

MAX() Fonksiyonu : en büyük değeri verir.
MİN() Fonksiyonu : en küçük değeri verir.
SUM() Fonsiyonu : sayısal alanın toplamını verir.
AVG() Fonsiyonu: sayısal alanın aritmetik ortalamasını verir.
29 Aralık 2011 Perşembe

Structured Query Language

SQL , bir bilgisayar veritabanında olan verilerin ; düzenlenmesi , yönetilmesi ve elde etme amaçlı kulllanılan bir araçtır.Yapısal sorgulama dili manasına gelen Structured Query Language , bir veritabanıyla etkileşime geçmek için kullandığınız bir bilgisayar dilidir.


SQL ' in Özellikleri :


*İstemci/Sunucu mimarisi
* Üreticiden bağımsızlık
* SQL standartları
*IBM onayı (desteği) DB2
*İlişkisel  temel
*Microsoft desteği (SQL Server,ODBC ve ADO)
*Bilgisayar sistemler arası taşınabilir olma
*Çok sayıda veri görünümü
*Eksiksiz veritabanı dili
*Tek seferlik sorgu
*İnternet veritabanı erişimiSQL  bu özelliklerinden dolayı ;  veri tanımlama , veri eldee etme , erişim kontrolü , veri bütünlüğü, veri paylaşımı ve veri üzerinde değişiklik yapma işlevlerini yerine getirir.